Covid19

Ang aming kumpanya ay sumusunod sa mga hakbang pangkalinisan na inirekomenda ng kaugnay na awtoridad. Sa ngayon, ang personalna pagpunta ng ‘‘third parties“ sa aming opisina ay hindi pinahihintulutan. Ang lahat ng ibang aktibidad ng aming kumpanya ay lubos na napanatili bago pa ang pagsiklab ng pandemik.